Kontaktní údaje
Provoz/Dotazy/reklamace:
info@alaware.cz
Josef Nádběla - ALAWARE
Sídlo firmy: Moravská 617, Chropyně
IČ: 758 11 511
MT: 731 834 074
Nejsme plátci DPH.

RSS zdroj zde nebo klikněte na ikonku (Přidej na Seznam.cz) nad tímto odkazem pod vertikálním menu.
  
Návštěvy
Celkem:23687
počítadlo ALAWARE.CZ

Úvodní strana  Obchodní podmínky
Obchodní a provozní podmínky


firmy Josef Nádběla - ALAWARE, IČ 75811511, pro webové prezentace, e-shopy a webové systémy, redakční webové systémy, dále jen webové stránky, platné od 1.1.2006.

I. Vymezení pojmů

1. Provozovatel – provozovatelem služby je firma Josef Nádběla - ALAWARE, sídlem Moravská 617, Chropyně, IČ: 75811511, zapsána v živnostenském rejstříku pod názvem Josef Nádběla.
2. Služba – službou se rozumí vytváření a udržování webových stránek. Konkrétní rozsah poskytování služby je sjednán e-mailem a fakturačně se zákazníkem.
3. Zákazník – zákazníkem se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, které jsou poskytovány služby.
4. Objednávka – objednávkou se rozumí objednávka uzavřená mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím přijaté objednávky. Objednávka se zpravidla uzavírá v listinné podobě, prostřednictvím faxu, e-mailu nebo formou telefonického rozhovoru a hlasového souhlasu Zákazníka. Za objednávku se také považuje akceptace a úhrada zálohové faktury nebo konečné faktury na tvorbu webových stránek.
5. Webová stránka – tímto pojmem se rozumí webové prezentace, e-shopy a webové systémy, redakční webové systémy, aplikace apod., jejíž využití je realizováno především prostřednictvím sítě internet nebo sítě intranet.
6. Obchodní podmínky – obchodními podmínky se rozumí tyto Obchodní podmínky.
7. Smluvní strany – smluvními stranami jsou Provozovatel a Zákazník.

II. Předmět služby

1. Předmětem služby může být poskytnutí následujících plnění ze strany Provozovatele:
a. Vytváření, údržba a servis jedno či vícestránkových webových stránek pro Zákazníka, případně jejich úpravy.
b. Zpřístupnění webových stránek na internetu nebo intranetu prostřednictvím dohodnuté domény na internetovém prohlížeči Internet Explorer verze 6 a výše, Firefox verze 1 a výše.
2. Poskytovatel zajistí vytvoření webových stránek podle pokynů a zadání Zákazníka a to v souladu se Zákazníkem předanými podkladovými materiály. Vytváření obsahu webové stránky probíhá vzájemnou komunikací mezi Zákazníkem a Provozovatelem. Zákazník odpovídá za správnost, úplnost, přehlednost a logičnost jím poskytovaných informací. Vytvoření webové stránky zahrnuje podle rozsahu požadavků Zákazníka např. návrh struktury webu, grafický návrh, textace, SEO optimalizace, zřízení emailových účtů, zpřístupnění analytického nástroje pro měření statistik, registraci do služby Google Maps, popř. zpřístupnění administračního rozhraní pro editaci webových stránek dle čl. IV. odst. 4 Obchodních podmínek.
3. Zákazník je povinen poskytnout podklady a nezbytnou součinnost pro vytvoření webových stránek vždy nejpozději do 5 dnů od písemné výzvy Provozovatele. V případě nedostatku součinnosti Zákazník souhlasí s tím, že Provozovatel do webových stránek vloží standardní obsah, který si Zákazník následně může změnit, případně sníží počet stran o ty, k nimž nebyly předloženy podklady. Prodlení Zákazníka s poskytnutím podkladových materiálů není důvodem k odmítnutí převzetí vytvořené webové stránky.
4. Jestliže dojde ze strany Zákazníka ke změně již odsouhlasených podkladů či návrhů pro vytvoření webových stránek, má Provozovatel nárok na úhradu víceprací za ceny uvedené v aktuálním ceníku Provozovatele.
5. Dohodnutou doménu k provozování webových stránek registruje Provozovatel svým jménem a na svůj účet a zavazuje se jí udržovat po dobu trvání objednaných služeb a prací. Na základě požadavku Zákazníka lze pro její vytvoření využít doménu, která je již Zákazníkem registrována, a jejíž užívání v souvislosti s vytvořením webových stránek na Provozovatele nepřechází.

III. Obsah webových stránek

1. Zákazník je povinen uvádět na svých webových stránkách nebo v pokladech pro jejich tvorbu pouze takové údaje, které nejsou v rozporu s právy a oprávněnými zájmy třetích osob, a které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy.
2. V případě obchodních prezentací Zákazník tímto prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby, a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje předané Provozovateli v rámci služby, a zavazuje se tato oprávnění udržovat po celou dobu užívání webových stránek.
3. Zákazník není oprávněn použít ve svých podkladech nebo v rámci webových stránek jakékoli podklady (zejm. grafické, textové apod.), které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví, nebo zasahují do osobnostních práv či dobré pověsti třetích osob. Takové údaje je Zákazník oprávněn použít pouze se souhlasem oprávněné osoby (např. písemnosti osobní povahy, podobizny, fotografie, zvukové či obrazové záznamy apod.).
4. V případě porušení povinností dle tohoto článku III. je Zákazník povinen neprodleně vypořádat jakékoli oprávněně vznesené nároky třetích osob. Zákazník rovněž odpovídá Provozovateli v plné výši za škodu, která mu vznikla porušením kteréhokoliv ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek. V případě důvodného podezření na nelegální obsah stránek je Provozovatel oprávněn službu pozastavit a vyzvat Zákazníka písemně ke změně obsahu.
5. Webové stránky a zdrojový kód webových stránek jsou dílem Provozovatele a jako takové jsou chráněny autorských právem. Zákazník není majitelem vytvořeného zdrojového kódu, který je součástí webových stránek, programovacího jazyka HTML, XHTML, CSS, JAVASCRIPT, JAVA, FLASH, PHP a ASP webových stránek. Zákazník nemá právo na přístup ke zdrojovým kódům prostřednictvím FTP ani jiného komunikačního protokolu. Zdrojový kód webových stránek je považován za duševní vlastnictví a technologii Provozovatele. Je zakázána jakákoli modifikace zdrojového kódu Zákazníkem a jakékoli prodávání zdrojového kódu Zákazníkem třetím osobám.

IV. Předání webových stránek

1. Provozovatel se zavazuje nejpozději do 30 pracovních dnů od převzetí kompletních podkladů pro tvorbu webových stránek vytvořit návrh webových stránek a zpřístupnit návrh Zákazníkovi e-mailem.
2. Zákazník se zavazuje seznámit se s návrhem webových stránek a sdělit, zda jej schvaluje k uveřejnění. Jestliže se Zákazník nevyjádří k návrhu webových stránek do 7 pracovních dnů od doručení oznámení, považuje se návrh za schválený. Zákazník není oprávněn vytýkat takové vady obsahu webové stránky, které spočívají v jeho prodlení s poskytnutím podkladových materiálů. Případné oprávněně vytčené vady obsahu webových stránek Provozovatel odstraní ve lhůtě 7 dnů a zašle nové oznámení o zpřístupnění návrhu webových stránek. Pokud ani po druhém návrhu není tento návrh schválen, jsou další grafické návrhy zpoplatněny aktuální sazbou paušální hodinové práce podle ceníku Provozovatele.
3. Podmínkou zpřístupnění webové stránky na dohodnuté doméně je uhrazení zálohové platby ceny dle čl. V. Provozovatel se zavazuje zpřístupnit webovou stránku do 3 pracovních dnů od zaplacení zálohové platby ceny, případně od schválení návrhu k uveřejnění, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.
4. Předání přístupových údajů do administračního rozhraní (přístupové jméno a heslo) pro editaci webových stránek je možné na základě písemného požadavku Zákazníka a pouze po zaplacení celkového ceny za vyhotovení webových stránek. Provozovatel od okamžiku předání nenese odpovědnost za funkčnost, obsah, nebo jakýkoliv jím neprovedený zásah do webových stránek, současně Zákazník odpovídá za případné zneužití jeho přístupových údajů do administračního rozhraní. V případě, kdy dojde zásahem ze strany Zákazníka (nebo s použitím jeho přístupových údajů) k porušení služby, Provozovatel uvede stránky na žádost Zákazníka do provozu za cenu stanovenou Provozovatelem.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena je sjednána podle aktuálního ceníku Provozovatele a může zahrnovat jak vytvoření, tak provoz webové stránky po sjednanou dobu. V ceně je též zahrnuta odměna za užití autorského díla pro potřeby Zákazníka.
2. Zákazník se zavazuje hradit cenu dle odst. 1 tohoto článku na základě faktury vystavené Provozovatelem, a to ve lhůtě splatnosti 14 dnů od vystavení, není-li dohodnuto jinak. Uhrazením se rozumí připsání finančních prostředků na účet Provozovatele. Uhrazením platby vyjadřuje Zákazník souhlas s řádným poskytnutím služby za předchozí nebo na budoucí období podle charakteru sjednané služby.
3. Má-li Zákazník vůči Provozovateli více splatných závazků, je Provozovatel oprávněn jakoukoli platbu použít přednostně k úhradě staršího závazku, bez ohledu na specifikaci platby Zákazníkem, o takovém postupu musí však Zákazníka bez zbytečného odkladu písemně informovat.
4. Jestliže je Zákazník v prodlení s uhrazením jakékoli částky vůči Provozovateli, je provozovatel oprávněn dočasně omezit či úplně přerušit poskytování služeb a toto neprodleně písemně oznámit Zákazníkovi.
5. V případě prodlení s úhradou ceny nebo její části se Zákazník zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. Současně je Zákazník povinen uhradit Provozovateli účelně vynaložené náklady na vymáhání pohledávky.
6. Jestliže Zákazník nebo jeho webové stránky využívají pouze část služeb nabízených Provozovatelem, nezakládá to nárok na poskytnutí jakékoli slevy ze sjednané ceny.

VI. Souhlas se zpracováním údajů

1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. je Provozovatel správcem údajů poskytnutých Zákazníkem. Zákazník úhradou faktury za sjednané služby uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů, předaných v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, a to pro účely jejich evidence a poskytování služeb Provozovatele.
2. Zákazník rovněž uděluje souhlas se zpracováním a využíváním jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové a s předáním těchto údajů obchodním partnerům Provozovatele pro účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby Provozovatel a případně třetí osoby, se kterými Provozovatel uzavřel příslušná smluvní ujednání, zasílaly Zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
3. Souhlas se zpracováváním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je udělen na dobu neurčitou a je možné jej kdykoli zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresovaným Provozovateli, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky. Souhlasy Zákazníka dle tohoto článku Obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po ukončení užívání služby.

VII. Používání cookies a podobných nástrojů

1. Dle dle směrnice Evropské Unie 95/46/ES jsme povinni žádat si váš souhlas se zpracováním údajů prostřednictvím souborů cookie a podobných nástrojů (termín "podobné nástroje" je použitý přímo v dokumentu "Stanovisko EU k internetové reklamě, informace o odvolatelnosti souhlasu" viz odkaz zde).

V tuto chvíli se soubory cookie a podobné nástroje na tomto webu vytváří za tímto účelem:
- zajištění počítání a sledování návštěvnosti službami Toplist.cz a Google Analytics (www.google.cz). V budoucnosti se pokusíme nahradit počítadlo Google Analytics vlastním počítadlem bez nutnosti používat cookie.
- reklama SKLIK (www.seznam.cz) a Google AdSense (www.google.cz), kterou si tento web přivydělává na svoji existenci.
- doplňky FACEBOOKu (tlačítko To se líbí apod.)
- zajištění funkce nákupního košíku

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie, které vytváří, čte a zapisuje. Projevit souhlas s používáním cookies a podobných nástrojů můžete na dialogu, který se objeví všem návštěvníkům s funkčním javascriptem, a kteří dosud souhlas neprojevili. Neprojevit souhlas s používáním cookies a podobných nástrojů můžete na tlačítku, které je umístěno úplně nahoře, má červenou barvu a tento text: "Odvolat souhlas s cookies a podobnými nástroji....".

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Užívání služby se řídí právním řádem České republiky a v oblastech neupravených těmito podmínkami se využijí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku.
2. V případě, že některá část těchto Obchodních podmínek bude shledána neplatnou nebo neúčinnou, ostatní ustanovení podmínek zůstávají i nadále v platnosti.
3. Písemnou komunikací se rozumí i zasílání zpráv e-mailem. Zákazník se zavazuje neprodleně oznámit Provozovateli případnou změnu e-mailové adresy kontaktní osoby.
4. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Jakoukoli změnu je povinen uveřejnit na svých webových stránkách, spolu s určením její účinnosti. Pokud zákazník nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti Obchodních podmínek. Pokud se strany nedohodnou jinak, pak v takovém případě se na Zákazníka nové Obchodní podmínky nevztahují a právní vztahy se řídí zcela původním zněním Obchodních podmínek. Pokud zákazník ve výše uvedené lhůtě neoznámí svůj nesouhlas se změnou Obchodních podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
název firmy: Josef Nádběla - ALAWARE IČ: 75811511,  sídlo: Moravská 617/18, Chropyně
Firma je zapsána do živnostenského rejstříku pod názvem 'Josef Nádběla', odkaz zde. Jsme neplátci DPH.

Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D - Copyright Josef Nádběla - ALAWARE 2018 - Všechna práva vyhrazena.
CSS 3.0, PHP 5.4.20 STRICT (verze PHP na hostingu: 5.4.20), XHTML 1.0 Strict
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.
v